โมเดลปลาทู
Education

โมเดลปลาทู ทฤษฎีการจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management)

การจัดการความรู้เป็นวิธีการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถ โมเดลปลาทูเป็นการจัดการความรู้ (Tuna Knowledge Management Model) ประกอบด้วย KV, KS, และ KA

การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management)
Definition

Knowledge Management คืออะไร? การจัดการความรู้ สู่ความเข้าใจและการตัดสินใจที่ถูกต้อง

การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management) เป็นหนึ่งในแนวคิดที่สำคัญและกำลังเติบโตขององค์กรในยุคดิจิทัล ได้แก่ การรวบรวมและจัดระบบข้อมูลและความรู้ เพื่อให้อ…

Education

โปรแกรมจัดตารางสอน อัตโนมัติ FET โดยอัลกอริทึม ใช้ได้ฟรี ทั้ง Windows และ MacOS

ใช้ดีบอกต่อ! FET โปรแกรมจัดตารางสอน สำหรับครู โดยใช้อัลกอริทึม ซึ่งโดยทั่วไปที่ใช้กันในปัจจุบันคือโปรแกรมที่เขียนผ่าน excel หรือออนไลน์เพื่อจัดตารางเรียน แต่โ…

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
Education

สรุปสาระสำคัญ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ หรือ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ล่าสุด มีกี่ฉบับ กฎหมายแม่บทในการจัดการศึกษาของประเทศ โดยสรุปใจเนื้อหาและ

การศึกษาไทย
Education

เปิดมุมมองระบบ การศึกษาไทย ในปัจจุบัน

ระบบการศึกษาเป็นหัวใจแห่งการบริหารจัดการโรงเรียน โดยเฉพาะ การศึกษาไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนควรมีองค์ความรู้ที่ถ่ายทอดจากกรอบคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อใ…

พรบ. การศึกษาแห่งชาติ
Education

พรบ. การศึกษาแห่งชาติ และคำนิยามต่างๆ

พรบ. การศึกษาแห่งชาติ คือกฎหมายที่กำหนดเกี่ยวกับการดำเนินการทางการศึกษาในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและเป็นฐานการพัฒนาประชากร…

ผู้อำนวยการโรงเรียน
Education

องค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับ ผู้อำนวยการโรงเรียน

การเป็น ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นงานที่ท้าทาย เพื่อให้สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ ผู้อำนวยการโรงเรียนจำเป็นต้องมีความรู้และทักษะในหลายด้าน

ระเบียบพนักงานราชการ ล่าสุด
Education

ระเบียบพนักงานราชการล่าสุด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

ระเบียบพนักงานราชการล่าสุด ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 เป็นการแก้ไขและเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุง

พนักงานราชการ
Education

สรุประเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. 2547

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 กําหนดให้มีการปรับปรุงการจ้างงานภาครัฐให้เหมาะสม โดยจ้าง พนักงานราชการ สําหรับการปฏิบัติงานของส่วนราชการ

Best practice phonics
Education

Best practice: รูปแบบการสอนแบบ SOLVE ในการอ่านภาษาอังกฤษแบบ Phonics สำหรับนักเรียนประถม

แบบรายงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้องเป็นประเด็นสำคัญสำหรับครู การใช้เทคนิคโฟนิกส์ (Phonics) ระดับประถม