เปิดมุมมองระบบ การศึกษาไทย ในปัจจุบัน

การศึกษาไทย

ผู้อำนวยการโรงเรียน กับ การศึกษาไทย

ระบบการศึกษาเป็นหัวใจแห่งการบริหารจัดการโรงเรียน โดยเฉพาะ การศึกษาไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนควรมีองค์ความรู้ที่ถ่ายทอดจากกรอบคิดของระบบการศึกษาเพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานและพัฒนาโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลที่จำเป็นที่ผู้อำนวยการโรงเรียนควรรู้เกี่ยวกับระบบการศึกษามีดังนี้

 1. โครงสร้างและระบบการศึกษา: เข้าใจและทราบโครงสร้างและระบบการศึกษาที่ใช้ในประเทศหรือพื้นที่ที่โรงเรียนตั้งอยู่ รวมถึงระบบการศึกษาในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา รวมถึงแนวความคิดและแนวทางการพัฒนาระบบการศึกษาในอนาคต
 2. นโยบายและกรอบคิดการศึกษา: ทราบนโยบายและกรอบคิดการศึกษาที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินงานของโรงเรียน รวมถึงการตั้งเป้าหมายและมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดในระบบการศึกษา
 3. หลักสูตรการศึกษา: เข้าใจและทราบเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาที่ใช้ในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา รวมถึงโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาและวิธีการสอนที่เหมาะสมสำหรับนักเรียน
 4. การประเมินและการวัดผล: เข้าใจและทราบเกี่ยวกับกระบวนการประเมินและการวัดผลการเรียนรู้ของนักเรียน รวมถึงการใช้ข้อมูลจากการประเมินและการวัดผลเพื่อปรับปรุงกระบวนการการสอนและการเรียนรู้
 5. การสนับสนุนการเรียนรู้: ระบบการศึกษาควรมีการสนับสนุนที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียน นักเรียนคนแต่ละคนมีความต้องการและความสามารถที่แตกต่างกัน ควรมีการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนในการเรียนรู้ การสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และการใช้เทคโนโลยีในการสนับสนุนการเรียนรู้
 6. นโยบายการศึกษาที่เป็นพื้นฐาน: ทราบนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่เป็นพื้นฐาน เช่น นโยบายการเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต นโยบายด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และนโยบายการเสริมสร้างความเสมอภาคระหว่างโรงเรียน
 7. ภูมิทัศน์การศึกษา: เข้าใจและทราบเกี่ยวกับภูมิทัศน์การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน รวมถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน นอกจากนี้ยังควรทราบถึงค่านิยมและเป้าหมายการศึกษาที่โรงเรียนกำหนดเพื่อให้สอดคล้องกับภูมิทัศน์และแนวคิดของการศึกษา
 8. นโยบายการสอบสัมภาษณ์และการรับเข้าศึกษา: เข้าใจและทราบเกี่ยวกับนโยบายและกระบวนการการสอบสัมภาษณ์และการรับเข้าศึกษาที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน รวมถึงเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนและขั้นตอนการรับเข้าศึกษาในโรงเรียน
 9. นโยบายการสนับสนุนนักเรียนพิเศษ: ทราบนโยบายการสนับสนุนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ อาทิเช่น นักเรียนที่มีความต้องการเพิ่มเติม นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ หรือนักเรียนที่มีความต้องการการดูแลเฉพาะเจาะจง

การทราบและเข้าใจระบบการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อให้สามารถดำเนินการบริหารจัดการโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความรู้ที่ได้กล่าวมาเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรการศึกษาและการสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนของคุณ

ระบบการศึกษาไทย ในปัจจุบัน

ระบบการศึกษาเป็นรูปแบบหรือโครงสร้างที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มีการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้แก่บุคคล ซึ่งระบบการศึกษามีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพ ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณธรรมที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตในสังคม โดยการศึกษาสามารถเกิดขึ้นในหลายรูปแบบ เช่น การศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา การศึกษาออนไลน์ หรือการศึกษาในรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่จำกัดเฉพาะเพียงระบบการศึกษาในโรงเรียนเท่านั้น

ในประเทศไทย เป็นสมัยที่ระบบการศึกษาได้รับการพัฒนาและปรับปรุงมาตามนโยบายและกรอบแนวทางของรัฐบาล โดยมีการแบ่งระบบการศึกษาเป็นระดับต่างๆ ได้แก่

 1. การศึกษาปฐมวัย: ระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่อายุ 3-5 ปี มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาทักษะพื้นฐานและศักยภาพของเด็กก่อนเข้าสู่ระดับการศึกษาที่สูงขึ้น
 2. การศึกษาประถมศึกษา: ระยะเวลา 6 ปี เริ่มตั้งแต่อายุ 6-11 ปี มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางการเรียนรู้และการสังคม
 3. การศึกษามัธยมศึกษา: ระยะเวลา 6 ปี เริ่มตั้งแต่อายุ 12-17 ปี มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและความรู้ที่ลึกซึ้งมากขึ้นในหลายสาขาวิชาต่างๆ
 4. การศึกษาอุดมศึกษา: เป็นระดับการศึกษาสูงสุดในระบบการศึกษาไทย ที่รัฐกำหนดให้มีอย่างน้อย 4 ปี เน้นการศึกษาทางวิชาการและการวิจัยในระดับสูง

ระบบการศึกษาในประเทศไทยยังมีความหลากหลายในรูปแบบของโรงเรียนที่ให้บริการ ได้แก่ โรงเรียนธรรมดาของรัฐและเอกชน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนเทคโนโลยี โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิค โรงเรียนศึกษาสากล และโรงเรียนสอนตามหลักสูตรต่างประเทศ ทั้งนี้ระบบการศึกษามีเป้าหมายในการส่งเสริมพัฒนาบุคลิกภาพและสร้างพื้นที่ให้แก่การเรียนรู้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค และมีการปรับปรุงการเรียนการสอนตามกรอบแนวทางที่เหมาะสมกับยุคสมัยและเทคโนโลยีปัจจุบัน

นอกจากนี้ เมื่ออ้างอิงตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 15 ยังแบ่งการศึกษาได้ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ มีรศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัฐยาศัยดังนี้

 1. การศึกษาในระบบ:
 • ระบบการศึกษาเป็นระบบที่กำหนดโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเกณฑ์เพื่อกำหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและการประเมินผล เพื่อให้การสำเร็จการศึกษามีเกณฑ์แน่นอน

2. การศึกษานอกระบบ:

 • ระบบการศึกษานอกระบบเป็นระบบที่มีความยืดหยุ่นในการกำหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบวิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญของการสำเร็จการศึกษา การศึกษานอกระบบให้โอกาสแก่ผู้เรียนที่ต้องการเรียนรู้ทักษะเฉพาะหรือสนใจด้านใดๆ เพื่อพัฒนาความสามารถตนเอง

3. การศึกษาตามอัฐยาศัย:

 • การศึกษาตามอัธยาศัยเป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส โดยการเรียนรู้จากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม หรือแหล่งความรู้อื่นๆ การศึกษาตามอัธยาศัยสามารถช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ และทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนได้อย่างมาก

การศึกษาทั้ง 3 ระบบมีบทบาทที่สำคัญในการพัฒนาบุคลิกภาพ ความรู้ ทักษะ และคุณธรรมของบุคคล และในการเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตในสังคม นอกจากนี้ การศึกษาในรูปแบบต่างๆ ยังสามารถเสริมสร้างการเรียนรู้และความสามารถในด้านอื่นๆ เพื่อพัฒนาบุคคลให้มีความเป็นอยู่และประสบความสำเร็จในสังคมอย่างเต็มตามศักยภาพ

แนวทางการจัดการศึกษาของระบบการศึกษาไทย

แนวทางการศึกษาแต่ละระดับของระบบการศึกษาในประเทศไทยมีรายละเอียดดังนี้:

 1. การศึกษาปฐมวัย:
 • ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่เป็นมิตรและสนุกสนาน เช่น เล่นเกม ดนตรี ศิลปะ และกิจกรรมกลางแจ้ง
 • ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะสังคมและสมาธิของเด็กในการเรียนรู้และการทำงานร่วมกัน
 • เน้นการพัฒนาทักษะพื้นฐานเช่น การอ่าน เขียน เล่นคณิตศาสตร์เบื้องต้น และความคิดสร้างสรรค์

2. การศึกษาประถมศึกษา:

 • ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน และคำนวณ เพื่อให้เด็กมีพื้นฐานทางการเรียนรู้ที่แข็งแกร่ง
 • สอนวิชาต่างๆ โดยเน้นความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ฯลฯ
 • สร้างพื้นที่ให้เด็กได้เรียนรู้ทักษะอื่นๆ เช่น ศิลปะ ดนตรี กีฬา ฯลฯ เพื่อกระตุ้นความสนใจและพัฒนาความสามารถทางด้านอื่นๆ

3. การศึกษามัธยมศึกษา:

 • เน้นการพัฒนาทักษะทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น เช่น การเรียนวิชาเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์เชิงลึก ฯลฯ
 • สอนการวิจัยและการนำเสนอผลงานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และการแก้ปัญหา
 • ส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางอารมณ์และทักษะสำหรับการดำเนินชีวิตในสังคม เช่น การเข้าใจและปฏิบัติตามค่านิยม จริยธรรม และกฎระเบียบของสังคม

4. การศึกษาอุดมศึกษา:

 • เน้นการศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะที่สนใจและเกี่ยวข้องกับอาชีพหรืออนาคตทางวิชาชีพของนักเรียน
 • ส่งเสริมการทำงานกลุ่ม การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง และการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาในชีวิตจริง
 • ให้โอกาสในการทำโครงงานวิจัยและการสื่อสารผลงานทางวิทยาศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้น

การพัฒนาระบบการศึกษาแต่ละระดับต้องเน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอนและการเรียนรู้ รวมถึงการสร้างพื้นที่เรียนรู้ที่หลากหลายและเตรียมความพร้อมในการเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงในสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

ระบบ การศึกษาไทย กับ การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

ระบบการศึกษาและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีการเปลี่ยนแปลงมากจากอดีตเนื่องจากความเจริญทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้น นี่คือบางประเด็นที่สำคัญ:

 1. เทคโนโลยีในการเรียนรู้: เทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเรียนรู้ นักเรียนและนักศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลและแหล่งความรู้ต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต และใช้เครื่องมือเทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต โทรศัพท์มือถือ ในการเรียนรู้และสื่อสารกับผู้สอนและเพื่อนร่วมเรียน
 2. การเรียนรู้แบบกระจาย: การเรียนรู้แบบออนไลน์และการเรียนรู้แบบกระจายกำลังเป็นที่นิยมในศตวรรษที่ 21 นักเรียนและนักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาตามความสะดวก เพื่อให้การเรียนรู้เป็นไปตามระเบียบวิชาการและสถานการณ์ส่วนบุคคล
 3. การเรียนรู้แบบใหม่: การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เน้นไปที่การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ การสร้างสรรค์ และการทำงานเป็นทีม การเรียนรู้ไม่จำกัดเพียงแค่รับฟังและจดจำ แต่ต้องสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง
 4. การเรียนรู้ตลอดชีวิต: การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีการเรียนรู้เป็นกระบวนการต่อเนื่อง ไม่จำกัดเพียงในระยะเวลาที่ได้รับการศึกษาทางการศึกษาทางโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย นักเรียนและนักศึกษาจะต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีวิต เพื่อทำความเข้าใจและประยุกต์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
 5. การเรียนรู้แบบบูรณาการ: การเรียนรู้แบบบูรณาการเป็นที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากปัญหาและที่ยุคปัจจุบันมีความซับซ้อนและประเด็นที่เชื่อมโยงกัน การเรียนรู้แบบบูรณาการเน้นการเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์และการใช้ความรู้จากหลายสาขาวิชา เพื่อแก้ไขปัญหาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 6. การพัฒนาทักษะการทำงาน: ภายในศตวรรษที่ 21 เน้นการพัฒนาทักษะการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ต้องมีทักษะการคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม และการเรียนรู้ด้วยต

นักเรียนและนักศึกษาจะสามารถเตรียมความพร้อมในการทำงานในอาชีพที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และต้องพร้อมที่จะเรียนรู้และปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม

โดยรวมแล้ว การศึกษาและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต้องเน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพของการสอนและการเรียนรู้ และต้องสร้างพื้นที่เรียนรู้ที่หลากหลายและเตรียมความพร้อมในการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในสังคมและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

ปัญหาของการศึกษาไทยในปัจจุบัน

ในปัจจุบัน ระบบการศึกษาในประเทศไทยยังพบปัญหาหลายอย่างที่ต้องการการแก้ไขและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บางปัญหาที่พบได้แก่:

 1. ความไม่เท่าเทียมในการศึกษา: ยังมีความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงการศึกษาระหว่างภูมิภาค และระหว่างระดับการศึกษา โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทและกลุ่มที่มีสภาพยากจนมากขึ้น
 2. ระบบการสอบคัดเลือก: ระบบการสอบคัดเลือกที่เน้นการจดจำและทดสอบความจำกัดความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเดียว ส่งผลให้การศึกษาเป็นทางในการฝึกจำและไม่สามารถส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ได้
 3. การสอนแบบทฤษฎีเป็นหลัก: ระบบการสอนในหลายๆ โรงเรียนยังเน้นการสอนแบบทฤษฎีเป็นหลัก ซึ่งอาจไม่สามารถสร้างความเข้าใจและความสนใจในการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ และขาดการส่งเสริมทักษะและการพัฒนาบุคลิกภาพในด้านอื่นๆ
 4. จำนวนนักเรียนต่อครูที่สูง: ระบบการศึกษามีปัญหาเรื่องของจำนวนนักเรียนต่อครูที่สูง ซึ่งอาจส่งผลให้ครูไม่สามารถให้ความสนใจและความช่วยเหลือแก่นักเรียนแต่ละคนได้เต็มที่
 5. สภาพอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวก: มีความไม่เท่าเทียมในการมีสภาพอาคารเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอ ซึ่งอาจส่งผลให้ความเสียหายต่อการเรียนรู้และสภาพอารมณ์ของนักเรียน
 6. การประเมินผลการศึกษา: ระบบการประเมินผลการศึกษายังคงเน้นไปที่การสอบทฤษฎีและการทดสอบแบบเดียว ซึ่งอาจส่งผลให้การประเมินผลไม่สอดคล้องกับทักษะและความสามารถที่สำคัญในการพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียน
 7. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา: ต้องมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้และทักษะที่เพียงพอในการใช้เทคโนโลยีและวิธีการสอนที่เป็นปัจจัยสำคัญในการสอนและเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน
 8. การสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ: ควรสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรและการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการทำงานในสาขาวิชาต่างๆ
 9. ปัญหาอื่นๆ: ยังมีปัญหาอื่นๆ เช่น ความเสียหายจากอุบัติเหตุระหว่างทางมาเรียน ปัญหาทางสุขภาพที่มีผลต่อการเรียนรู้ ปัญหาความรุนแรงในสถานศึกษา เป็นต้น

การแก้ไขและพัฒนาระบบการศึกษาในประเทศไทยเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างต่อเนื่อง จำเป็นต้องมีการปรับปรุงและการนำเสนอนวัตกรรมทางการศึกษาที่เหมาะสมเพื่อสร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและเต็มใจเป็นอย่างยิ่งให้แก่นักเรียนและประเทศไทยในอนาคต