ซ่อมโทรศัพท์
Definition

สิ่งที่ควรปฏิบัติก่อนซ่อมโทรศัพท์ และวิธีถนอมการใช้งาน

เมื่อต้อง ซ่อมโทรศัพท์ ที่ร้าน นอกจากปัญหาของโทรศัพท์เราจะได้รับการแก้ไขแล้ว ยังต้องระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยและข้อมูลส่วนตัวด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นแอปธนาคาร

Parkinson's law
Definition

Parkinson’s law : เก็บเงินไม่อยู่ ได้เงินมาเท่าไหร่ก็ใช้หมด

Parkinson’s Law เป็นหลักการที่นักจิตวิทยาชาวอังกฤษ กล่าวว่า หากคุณมีเงินให้คุณใช้เท่าใด คุณก็จะใช้เงินนั้นจนหมด โดยไม่สนใจว่าจะออมเงินไว้หรือไม่ ฟุ่มเฟือย

การศึกษาไทย
Education

เปิดมุมมองระบบ การศึกษาไทย ในปัจจุบัน

ระบบการศึกษาเป็นหัวใจแห่งการบริหารจัดการโรงเรียน โดยเฉพาะ การศึกษาไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนควรมีองค์ความรู้ที่ถ่ายทอดจากกรอบคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อใ…

พรบ. การศึกษาแห่งชาติ
Education

พรบ. การศึกษาแห่งชาติ และคำนิยามต่างๆ

พรบ. การศึกษาแห่งชาติ คือกฎหมายที่กำหนดเกี่ยวกับการดำเนินการทางการศึกษาในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและเป็นฐานการพัฒนาประชากร…

ผู้อำนวยการโรงเรียน
Education

องค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับ ผู้อำนวยการโรงเรียน

การเป็น ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นงานที่ท้าทาย เพื่อให้สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ ผู้อำนวยการโรงเรียนจำเป็นต้องมีความรู้และทักษะในหลายด้าน

ระเบียบพนักงานราชการ ล่าสุด
Education

ระเบียบพนักงานราชการล่าสุด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

ระเบียบพนักงานราชการล่าสุด ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 เป็นการแก้ไขและเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุง

พนักงานราชการ
Education

สรุประเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. 2547

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 กําหนดให้มีการปรับปรุงการจ้างงานภาครัฐให้เหมาะสม โดยจ้าง พนักงานราชการ สําหรับการปฏิบัติงานของส่วนราชการ