ระเบียบพนักงานราชการล่าสุด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

ระเบียบพนักงานราชการ ล่าสุด

ระเบียบพนักงานราชการล่าสุด เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นการแก้ไขและเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับพนักงานราชการเพื่อปรับปรุงการกำหนดลักษณะของพนักงานราชการที่ต้องห้าม ซึ่งเมื่อผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาแล้วผ่านไปเกินห้าปีแล้วอาจได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการได้ อาศัยอำนาจตามมาตรา 11 (8) ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ราชกิจจานุเบกษาได้ระบุรายละเอียดของระเบียบดังกล่าวไว้ในเอกสารนี้ โดยมีข้อความสำคัญดังนี้:

  1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560”
  2. ระเบียบนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
  3. ในข้อ 8 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทนข้อ 8: “ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือเป็นผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปี”

ในประกาศที่ออกเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 โดยนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้กำหนดว่า ในกรณีที่มีการจ้างบุคคลที่ได้รับโทษแล้วและผ่านไปเกิน 5 ปีตามวรรคหนึ่งเข้ามาเป็นพนักงานราชการ จะต้องขอให้บุคคลนั้นยื่นหนังสือรับรองว่าไม่มีความผิดทางศีลธรรมที่น่ารังเกียจต่อสังคมตามแบบที่เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกำหนด เพื่อให้มีการพิจารณาเกี่ยวกับความเหมาะสมในการจ้างงานนั้นได้

ดาวน์โหลดระเบียบฉบับแก้ไขที่นี่


ความสำคัญและที่มาของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 (ฉบับก่อน ระเบียบพนักงานราชการล่าสุด)

โดยระเบียบฉบับดังกล่าวได้กําหนดให้มีการปรับปรุงกระบวนการจ้างงานภาครัฐ โดยเน้นไปที่ “ลูกจ้างของส่วนราชการ” ให้มีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการใช้กําลังคนภาครัฐ และให้การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัวเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสอดคล้องตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ คณะรัฐมนตรีจึงเห็นสมควรให้มีการจ้าง พนักงานราชการ สําหรับการปฏิบัติงานของส่วนราชการ

เห็นชอบโดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยอาศัยอำนาจในมาตร 11(8) ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

โดยระเบียบฉบับนี้ประกอบด้วย 6 หมวด และบทเฉพาะกาล รวมจำนวน 43 ข้อ ได้แก่

หมวด 1: พนักงานราชการ

หมวด 2: ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์

หมวด 3: การประเมินผลการปฏิบัติงาน

หมวด 4: วินัยและการรักษาวินัย

หมวด 5: การสิ้นสุดสัญญาจ้าง

หมวด 6: คณะกรรมการบริหาร

และ บทเฉพาะกาล

ดูระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับพนักงานราชการ พ.ศ. 2547