โมเดลปลาทู ทฤษฎีการจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management)

โมเดลปลาทู

การจัดการความรู้เป็นแนวคิดที่กำลังก่อตั้งเป็นพื้นฐานสำคัญในองค์กรที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันในสภาวะการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกธุรกิจปัจจุบัน โมเดลปลาทู ในการจัดการความรู้ (Tuna Knowledge Management Model) เป็นก้าวแรกสู่การเข้าใจและการใช้ประโยชน์จากความรู้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีองค์ประกอบหลักที่ประกอบด้วย Knowledge Vision (KV), Knowledge Strategy (KS), และ Knowledge Application (KA) ที่เป็นกุญแจสำคัญในการสร้างองค์กรที่มีความรู้เป็นศูนย์กลาง

โมเดลปลาทู

องค์ประกอบของ โมเดลปลาทู มีดังนี้

1. Knowledge Vision (KV)

Knowledge Vision (วิสัยทัศน์ความรู้) เป็นหัวใจและจุดเริ่มต้นของการจัดการความรู้ในองค์กร หลังจากที่ทราบถึงภาพลักษณ์และวิสัยทัศน์ขององค์กรเกี่ยวกับความรู้ ทีมผู้บริหารและผู้นำองค์กรจะต้องพัฒนาแผนยุทธศาสตร์เพื่อให้มีการนำเสนอและการประเมินผลลัพธ์ของการจัดการความรู้ที่เชื่อถือได้ โดยความรู้ที่สร้างขึ้นจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือวิสัยทัศน์ขององค์กร

2. Knowledge Strategy (KS)

Knowledge Strategy (กลยุทธ์ความรู้) มุ่งเน้นการวางแผนและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการนำความรู้มาใช้ในวิธีที่เป็นประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการจัดการความรู้ต้องมีการสร้างแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนและทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ต้องการ ซึ่งองค์กรจะต้องพิจารณาเรื่องของการบริหารจัดการและการแบ่งปันความรู้ การสร้างชุดเครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม และการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้

3. Knowledge Application (KA)

Knowledge Application (การประยุกต์ใช้ความรู้) เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและพนักงานในองค์กรใช้ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหา พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ และปรับปรุงกระบวนการธุรกิจ ความสำเร็จในการประยุกต์ใช้ความรู้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการทำงานร่วมกันของทุกคนในองค์กร การสร้างและส่งเสริมวัฒนธรรมที่สนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ และการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนานวัตกรรมในองค์กร

โมเดลปลาทูในการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการสร้างองค์กรที่มีความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสภาวะปัจจุบันของโลกธุรกิจและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ติดตามเนื้อหาคอนเทนท์อื่นๆ ที่น่าสนใจ ที่นี่