สรุปโครงสร้าง Tenses ทั้ง 12 ประเภทในภาษาอังกฤษ

สรุปโครงสร้าง Tenses ทั้ง 12 ประเภท ในภาษาอังกฤษ

สรุปโครงสร้าง Tenses ทั้ง 12 ประเภท เมื่อเราพูดถึงภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะเรื่อง Tense เราจะรู้ได้ทันทีว่า Tense มีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงในเรื่องการใช้ เมื่อเทียบกับภาษาไทยของเรา เพราะแม้เราจะพูดเมื่อไหร่ พูดกี่ครั้งก็ไม่มีการเปลี่ยนรูปแบบของคำกริยาแม้แต่น้อย แต่จะใช้ข้อความบอกเวลาว่าเกิดขึ้นเมื่อใดมาช่วยขยายความแทน

ซึ่งความหมายโดยกระชับของ Tense ก็คือ รูปของกริยาที่บ่งบอกถึงเวลาของการกระทำนั้น ๆ ว่าเกิดขึ้นในช่วงเวลาใด โดยจะมีโครงสร้างที่แตกต่างกัน ซึ่ง Tense มีความสำคัญทั้งในการเรียนและการสอบภาษาอังกฤษ เพราะเมื่อมีการสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นการฟัง การพูด การอ่าน หรือการเขียน จะมีการใช้ Tense เสมอ

เราสามารถแบ่ง Tense ตามช่วงเวลาได้เป็น 3 แบบด้วยกัน ดังนี้


ปัจจุบัน
(Present)


อดีต
(Past)


อนาคต
(Future)

ได้แก่ ปัจจุบัน (Present) อดีต (Past) และอนาคต (Future) ซึ่งทั้ง 3 Tense นี้เรายังสามารถแบ่งออกเป็น Tense ย่อย ๆ ได้อีกอย่างละ 4 รูปแบบ ได้แก่

  1. Simple
  2. Continuous
  3. Perfect
  4. Perfect Continuous 

สรุปโครงสร้าง Tenses ทั้ง 12 ประเภท

ดังนั้น Tense ในภาษาอังกฤษจึงมีทั้งหมด 12 รูปแบบ นั่นเอง โดยมีโครงสร้างและตัวอย่างประโยค ดังนี้

 

Present Simple Tense

S.+V.1


Present Simple

ตัวอย่างประโยค: I spend too much money.

การใช้: พูดถึงความจริงหรือข้อคิดเห็น, บอกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ กิจวัตร และสุภาษิตคำพังเพย

Keywords: always, usually, often, every, sometimes, hardly, rarely, seldom, etc. …อ่านต่อ

Present Continuous Tense

S. + is/am/are + V.ing


Present Continuous

ตัวอย่างประโยค: I am spending too much money now.

การใช้: ใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะที่พูด หรือกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนั้น, เหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นแน่ๆ มีการวางแผนล่วงหน้าไว้แล้ว มักมีคำบอกเวลากำกับ

Keywords: now, right now, at this moment, at the moment, this morning, tonight, tomorrow, etc. …อ่านต่อ

Present Perfect Tense 

S. + have/has + V.3


Present Perfect

ตัวอย่างประโยค: I have already spent too much money.
การใช้: ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต ดำเนินมาถึงปัจจุบัน, เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ หรือเป็นประสบการณ์ของผู้พูด
Keywords: for, since, already, just, yet, etc. …อ่านต่อ

Present Perfect Continuous

S. + have/has + been + V.ing


Present Perfect Continuous

ตัวอย่างประโยค: I have been spending too much money for months.

การใช้: ใช้กับเหตุการณ์ที่เริ่มต้นในอดีตซึ่งดำเนินอย่างต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน, เพิ่งกระทำเสร็จหรือจบลง แต่เราให้ความสำคัญกับผลที่เกิดขึ้นโดยเน้นที่ความต่อเนื่อง

Keywords: for, since, all day, lately, etc. …อ่านต่อ

 Past Simple Tense 

S. + V.2


Past Simple

ตัวอย่างประโยค: I spent too much money.

การใช้: ใช้กับเหตุการณ์ที่ทำจบไปแล้วทั่วๆไป บอกเล่าเหตุการณ์เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วมักใช้ในนิทาน นิยายต่างๆ ความทรงจำ ประสบการณ์หรืองานเขียน มักใช้ร่วมกับ Past Continuous เพื่อแสดงเหตุการณ์ที่เกิดแทรกอีกเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในอดีต และใช้ร่วมกับ Past Perfect เพื่อแสดงเหตุการณ์ที่เกิดหลังจากอีกเหตุการณ์ในอดีต

Keywords: yesterday, last…, …ago, this morning, in 1990, etc. …อ่านต่อ

Past Continuous Tense 

S. + was/were + V.ing


Past Continuous

ตัวอย่างประโยค: I was spending too much money.

การใช้: ใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งในอดีต มีเวลากำกับชัดเจน, มักใช้คู่กับ Past Simple เพื่อแสดงเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งในอดีต ก่อนจะมีอีกเหตุการณ์หนึ่งเข้ามาแทรก

Keywords: at this time, at 10pm last night, when, while, as, etc. …อ่านต่อ

Past Perfect Tense

S. + had + V.3


Past Perfect

ตัวอย่างประโยค: I had spent too much money.

การใช้: ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและเสร็จลุล่วงแล้ว ก่อนจะเกิดอีกเหตุการณ์หนึ่ง มักใช้ควบคู่กับ Past Simple เพื่อแสดงเหตุการณ์ที่เพิ่งจบไปก่อนอีกเหตุการณ์จะเกิดขึ้น

Keywords: already, just, not yet, before, after, until, when, etc. …อ่านต่อ

Past Perfect Continuous Tense

S. + had + been + V.ing


Past Perfect Continuous

ตัวอย่างประโยค: I had been spending too much money.

การใช้: ใช้กับเหตุการณ์ที่จบไปแล้วในอดีต ซึ่งเกิดขึ้นช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งก่อนจะเกิดอีกเหตุการณ์ มักใช้ควบคู่กับ Past Simple เพื่อแสดงเหตุการณ์ที่กำลังทำอย่างต่อเนื่องอยู่ ก่อนอีกเหตุการณ์จะเกิดขึ้น

Keywords: for, since, the whole day, all day, etc. …อ่านต่อ

 Future Simple Tense 

S. + will + V.1


Future Simple

ตัวอย่างประโยค: I will spend too much money.

การใช้: ใช้กับเหตุการณ์ที่วางแผนหรือสัญญาว่าจะทำในอนาคต หรือมีแนวโน้มว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้น

Keywords: next…, tonight, tomorrow, this …, in … years, etc. …อ่านต่อ

Future Continuous Tense

S. + will + be + V.ing


Future Continuous

I will be spending too much money.

การใช้: ใช้กับเหตุการณ์ที่วางแผนไว้แล้วว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต, เหตุการณ์ในอนาคตที่คาดว่าจะดำเนินอยู่เมื่ออีกเหตุการณ์หนึ่งเริ่มเกิดขึ้น

Keywords: at this time tomorrow, at 2am tomorrow, all day, the whole month, etc. …อ่านต่อ

Future Perfect Tense 

S. + will + have + V.3


Future Perfect

ตัวอย่างประโยค: I will have spent too much money.

การใช้: ใช้กับเหตุการณ์ในอนาคตที่คาดว่าจะสำเร็จลุล่วง เสร็จสิ้น ก่อนจะถึงช่วงเวลาหนึ่ง หรือก่อนจะเกิดอีกเหตุการณ์หนึ่ง

Keywords: by 6pm, by Monday, by tomorrow, by next year, etc. …อ่านต่อ

Future Perfect Continuous Tense

S. + will + have/has + been + V.ing


Future Perfect Continuous

ตัวอย่างประโยค: I will have been spending too much money.

การใช้: ใช้กับเหตุการณ์ในอนาคตที่คาดว่าจะดำเนินไปแล้วเป็นระยะเวลาหนึ่ง เมื่อถึงช่วงเวลาหนึ่งหรือเมื่อมีอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้น

Keywords: for…, when, by the time, etc. …อ่านต่อ

“สรุป Tense” ทั้ง 12 แบบ


สรุป Tense

ทำแบบฝึกหัดเรื่องนี้ “สรุป Tense”


แบบฝึกหัดเรื่อง Tenses

ความยากของเนื้อหานี้
โอกาสในการออกข้อสอบ
ประโยชน์และการนำไปใช้