โครงสร้างประโยค (Sentence Structure)

โครงสร้างประโยค (Sentence Structure)

ในการอ่านหรือการเขียนภาษาอังกฤษ เรามักจะเจอกับ “โครงสร้างประโยค” ในภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทดังนี้


ประโยคความเดียว

(Simple Sentence)


ประโยคความรวม

(Compound Sentence)


ประโยคความซ้อน

(Complex Sentence)

 ประโยคความเดียว (Simple Sentence)

คือ ประโยคที่มีโครงสร้างเรียบง่ายเพียงประโยคเดียว ประกอบด้วย:

Subject + Verb + (Adjective) + (Object) + (Complement)

ประธาน + กริยา + (คำคุณศัพท์) + (กรรม) + (ส่วนขยาย)
โครงสร้างประโยค

ตัวอย่างประโยค

The bus was late.

รถบัสมาไม่ตรงเวลา

“The bus” = subject, “was” = verb

I looked for Jennie and Smith at the train station

ฉันมองหาเจนนี่และสมิธที่สถานีรถไฟ

“I” = subject, “looked for” = verb, “Jennie and Smith” = object,
“at the train station.” = complement

Joe waited for his dad.

โจรอพ่ออยู่

“Joe” = subject, “waited for” = verb, “his dad” = object

 ประโยคความรวม (Compound Sentence)

คือ ประโยคที่มีใจความรวม 2 ประโยคเข้าด้วยกันด้วย “คำเชื่อม” เช่น and (และ), but (แต่), or (หรือ), so (ดังนั้น), for (สำหรับ)

ซึ่งคำเชื่อมมีหลักการจำง่าย ๆ คือ  “FAN BOYS”: For, And, Nor, But, Or, Yet และ So

โครงสร้างประโยค

ตัวอย่างประโยค

Ryan waited for the bus, but the bus was late

ไรอันรอรถบัสอยู่ แต่รถบัสมาช้า

Ryan waited for the bus, but the bus was late  – มีคำว่า but อยู่ในประโยค

I looked for Jennie and Smith at the train station, but they arrived at the station before 2 pm and left on the train before I arrived

ฉันมองหาเจนนี่และสมิธที่สถานีรถไฟ แต่พวกเขามาถึงสถานีก่อนบ่ายสองและออกไปก่อนที่ฉันจะมาถึง

I looked for Jennie and Smith at the train station, but they arrived at the station before 2 pm and left on the train before I arrived.

Jennie and mith left on the train before I arrived, so I did not see them at the train station.

เจนนี่และสมิธออกจากสถานีรถไฟก่อนที่ฉันจะมาถึง ดังนั้นฉันจึงไม่เจอพวกเขาที่สถานี

Jennie and mith left on the train before I arrived, so I did not see them at the train station.

 ประโยคความซ้อน (Complex Sentence)

คือ ประโยคที่มีใจความหลัก และส่วนขยาย รวมอยู่ในประโยค

โครงสร้างประโยค

ตัวอย่างประโยค

Because Jennie and Smith arrived at the train station before 2 pm, I did not see them at the station.

เป็นเพราะเจนนี่และสมิธมาถึงสถานีรถไฟก่อนบ่ายสอง ฉันจึงไม่เห็นพวกเขาที่สถานี

Because = (ตัวเชื่อมประโยค)
Jennie and Smith arrived at the train station before 2 pm, = (ส่วนขยาย)
I did not see them at the station. = (ประโยคหลัก)

While he waited at the bus station, Ryan realized that the bus was late.

ใขณะที่เขารออยู่สถานีรถบัส ไรอันก็ตระหนักได้ว่ารถบัสมาช้า

While = (ตัวเชื่อมประโยค)
he waited at the bus station, = (ส่วนขยาย)
Ryan realized that the bus was late. = (ประโยคหลัก)

After they left on the train, Jennie and Smith realized that Ryan was waiting at the bus station.

หลังจากพวกเขาออกจากสถานีรถไฟ เจนนี่กับสมิธก็ตระหนักได้ว่าไรอันกำลังรออยู่ที่สถานีรถบัส

After = (ตัวเชื่อมประโยค)
they left on the train, = (ส่วนขยาย)
Jennie and Smith realized that Ryan was waiting at the bus station. = (ประโยคหลัก)

ทำแบบทดสอบเรื่องนี้ (โครงสร้างประโยค)


แบบทดสอบเรื่อง Sentence Structure

ความยากของเนื้อหานี้
โอกาสในการออกข้อสอบ
ประโยชน์และการนำไปใช้