Future Perfect Tense คือ? หลักการใช้ ตัวอย่าง

Future Perfect คือ การกระทำหรือเหตุการณ์ที่ใช้เพื่อบอกว่าที่จะดำเนินไป และจบลงอย่างสมบูรณ์ในอนาคต มักมีการระบุเวลาที่แน่นอน ได้แก่ by this time tomorrow, by the end of this month, when + Present Simple นั่นเอง

สำหรับใครที่ยังไม่ทราบว่า Tenses คืออะไร สามารถติดตาม สรุป Tenses ฉบับรวมรัด เข้าใจง่าย ทั้ง 12 แบบ ในภาพรวมก่อนได้เลยครับ

โครงสร้างประโยคของ Future Perfect?


Future Perfect
โครงสร้างประโยคของ Future Perfect Tense

Future Perfect ใช้ตอนไหน?

1. ใช้กับการกระทำหรือเหตุการณ์ที่คาดว่าจะสำเร็จเรียบร้อยในอนาคตตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้

มักมีการพูดเน้นเพื่อบอกจุดจบของเหตุการณ์ ด้วยคำว่า by ตัวอย่างเช่น by next month, by tomorrow เป็นต้น

ตัวอย่างประโยค 

 • Shawn will have finished his project by next Monday.
  ชอว์นจะทำโปรเจคท์ของเขาเสร็จสิ้นภายในวันจันทร์หน้า
 • Alex will have graduated from his college by next 2 years.
  อเล็กซ์จะเรียนจบจากวิทยาลัยภายในอีก 2 ปี

2. ใช้กับสองเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาไม่พร้อมกันในอนาคต

โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจบลงก่อนจะใช้ Future Perfect และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลัง จะใช้ Present Simple นั่นเอง

ตัวอย่างประโยค 

 • Shawn will have finished his project when he meets his advisor.
  ชอว์นจะทำโปรเจคท์ของเขาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ตอนเขาพบกับที่ปรึกษา
 • Alex will have graduated from his college when he applies for a job.
  อเล็กซ์จะเรียนจบจากวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ตอนเขาสมัครงาน

ทำแบบฝึกหัดเรื่องนี้


แบบฝึกหัดเรื่อง Future Perfect

ความยากของเนื้อหานี้
โอกาสในการออกข้อสอบ
ประโยชน์และการนำไปใช้