การใช้ A, An, The ในประโยคภาษาอังกฤษ

Articles หรือ การใช้ A, An, The ในภาษาอังกฤษ โดย Article คือคำนำหน้านาม สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ การใช้ A/An และการใช้ The ในประโยค

การใช้ A, An, The

1. การใช้ A/An

ใช้นำหน้าคำนามที่เป็นเอกพจน์ และคำนามที่นับจำนวนได้

การใช้ A

  • ใช้นำหน้าคำนามเอกพจน์ที่ขึ้นต้นด้วย พยัญชนะ เช่น a dog, a car
  • ใช้นำหน้าคำนามที่ขึ้นต้นด้วย สระ แต่ออกเสียงเป็น พยัญชนะ ได้ เช่น a uniform, a universe.

การใช้ An

  • ใช้นำหน้าคำนามเอกพจน์ที่ขึ้นต้นด้วย สระ a, e, i, o, u เช่น an ant, an apple
  • ใช้นำหน้าคำนามที่ขึ้นต้นด้วย พยัญชนะ แต่ออกเสียงเป็น สระ ได้ เช่น an hour.

2. การใช้ The

  • ใช้นำหน้าคำนามที่มีเพียงจำนวนหนึ่งเดียวเท่านั้น เช่น the sun, the moon
  • ใช้นำหน้าคำนามเฉพาะเจาะจงที่ผู้พูดและผู้ฟังเข้าใจเป็นสิ่งเดียวกัน
  • ใช้เมื่อได้ใีการใช้ a หรือ an ไปแล้วในการพูดถึงครั้งแรก เช่น I buy a pen. The pen is so expensive.
  • ใช้ในการเปรียบเทียบขั้นสุด (Superlative) เช่น He is the tallest student in the class.

กรณียกเว้น ไม่ต้องใช้ Article

  • จะไม่มีการใช้ Articles (A, An, The) หรือคำนำหน้านามกับคำนามที่เป็นชื่อประเทศ, รัฐ, จังหวัด. ทะเลสาบ หรือภูเขา เช่น I live in Australia.

  TRENDING
การใช้ A, An, The ในประโยคภาษาอังกฤษ
1 day ago
ทฤษฎีสรรคนิยม (Constructivism)
12 hours ago
Timeline หนัง Marvel เรียงตามเนื้อเรื่อง อัพเดทล่าสุด
12 hours ago
รถพลังงานไฟฟ้า หลังผ่านมาตรการรัฐ ราคาปัจจุบัน
1 day ago
ทฤษฎีพุทธินิยม (Cognitivism)
3 days ago
Next
Prev

[wpdm_package id=’3563′][wpdm_package id=’3559′]

เป็นอย่างไรกันบ้างครับ สำหรับ หลักการใช้ A, An, The ที่นำมาฝากกัน หวังว่าจะเปนประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับ