วิธีหาค่าเฉลี่ยร้อยละ Excel ในแบบสอบถาม

วิธีหาค่าเฉลี่ยร้อยละ ในการจัดทำโครงการ แจกแบบสอบถาม และประเมินความความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งบางครั้ง เราในฐานะเจ้าของโครงการจำเป็นจะต้องคำนวณหาค่าต่าง ๆ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และแปลผลเกณฑ์การประเมิน วันนี้จะมาแนะนำสูตรเหล่านี้กันครับ สามารถคัดลอก และนำไปวางใน Excel ได้เลย มีรายละเอียดดังนี้ครับADVERTISEMENT

วิธีหาค่าเฉลี่ยร้อยละ ใน Excel

สูตรต่าง ๆ ในการหาค่าแบบสอบถาม

วิธีหาค่าเฉลี่ยร้อยละ

1. สูตรการหาค่า N (จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม)

สามารถหาจำนวนของผู้ตอบแบบสอบถามได้จาก การรวมผลของระดับความพึงพอใจตั้งแต่ ระดับ 1-5 ด้วยสูตรนี้ได้เลย

=SUM(C3:G3)

 โดยให้ใส่สูตรนี้ลงในช่อง H3

2. สูตรการหาค่าเฉลี่ย (x-bar)

เมื่อได้ค่า N หรือจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม ตามข้อที่ 1 แล้ว ก็สามารถหาค่าเฉลี่ยได้ตามสูตรนี้เลย 

=((C3*5)+(D3*4)+(E3*3)+(F3*2)+(G3*1))/H3

โดยให้ใส่สูตรนี้ลงในช่อง I3

3. สูตรการหาค่าร้อยละ (Percentage)

เมื่อได้ค่า N หรือจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม ตามข้อที่ 1 แล้ว ก็สามารถหาค่าร้อยละได้เช่นกัน ตามนี้สูตรเลย 

=((C3*5)+(D3*4)+(E3*3)+(F3*2)+(G3*1))*100/(H3*5)

โดยให้ใส่สูตรนี้ลงในช่อง J3

4. สูตรการหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD)

เมื่อได้ค่า N หรือจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม ตามข้อที่ 1 และค่าเฉลี่ย ตามข้อที่ 2 แล้ว ก็สามารถหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานได้ ตามนี้สูตรเลย 

=SQRT(((25*C3)+(16*D3)+(9*E3)+(4*F3)+(1*G3))/H3-(I3^2))

โดยให้ใส่สูตรนี้ลงในช่อง K3

5. สูตรการประเมินผล 5 ระดับ

เมื่อได้ค่าเฉลี่ย ตามข้อที่ 2 แล้ว ก็สามารถหาค่าการประเมินผล ตามนี้สูตรเลย 

=IF(I3>=4.51,”มากที่สุด”,IF(I3>=3.51,”มาก”,IF(I3>=2.51,”ปานกลาง”,IF(I3>=1.51,”น้อย”,IF(I3>=1,”น้อยที่สุด”)))))

โดยให้ใส่สูตรนี้ลงในช่อง L3

โดยเกณฑ์การประเมินที่กำหนดคือ

4.51 – 5.00 คือ มากที่สุด

3.51 – 4.50 คือ มาก

2.51 – 3.50 คือ ปานกลาง

1.51 – 2.50 คือ น้อย

1.00 – 1.50 คือ น้อยที่สุด

ดาวน์โหลดไฟล์ Excel

นอกจากนี้ สำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจ ต้องการไฟล์สำเร็จรูปไปแก้ไข สามารถดาวน์โหลด Excel ตัวอย่างแบบสอบถาม และสูตรหาค่าต่างๆ ที่นี่ได้เลย

[wpdm_package id=’3588′]

ติดตามเรื่องราวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

  TRENDING
4 วิธีในการพัฒนา “ทักษะการสื่อสาร” ที่มีประสิทธิภาพ
17 hours ago
ลองโควิด คืออะไร? สาเหตุและวิธีรับมือ
2 days ago
การเขียนอ้างอิงบรรณานุกรม
5 days ago
เปลี่ยนถ่านรีโมทรถยนต์ ยี่ห้อต่างๆ ใช้ถ่านรุ่นไหน เบอร์อะไร?
6 days ago
วิธี จุดเตาถ่าน ให้ติดไฟอย่างรวดเร็ว
1 week ago
Next
Prev