คะแนน t-score คือ? สูตร Excel ตาราง

T-score คือ

คะแนน t-score คือ? สูตร excel ตาราง

การแปลงค่าคะแนนดิบที่ได้ เป็นคะแนนที (T-score) ด้วย Microsoft Excel ทำได้เองไม่ยาก อย่างไรก็ตาม วันนี้กระผมมีไฟล์ Excel มาแจกให้กับทุกคน สามารถโหลดไปใช้งานได้ง่ายๆ เลยใต้โพสต์

การหาค่าเฉลี่ย T-score จากคะแนนดิบ

ประโยชน์ของ T-Score คือ ใช้ในการหาค่าคะแนนดิบ ซึ่งมีวิธีการ ดังนี้

1. นําคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียน ของนักเรียนทุกคนมาเรียงต่อกันให้เป็นคะแนนชุดเดียวกัน (คะแนนเต็มก่อนเรียนและหลังเรียน อาจไม่เท่ากันก็ได้) จากนั้นนําคะแนนมาบวกกันเพื่อหาผลรวม

2. จากนั้นนําคะแนนผลรวมจากข้อ 1 มาคํานวณหาค่าเฉลี่ย (x̄) (Mean) โดยหารด้วยจํานวนนักเรียนทั้งหมด (จํานวนนักเรียนก่อนเรียนและจํานวนนักเรียนหลังเรียนรวมกัน)

3. นําคะแนนจากข้อ 1 มาคํานวณหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

4. นําค่าเฉลี่ย (x̄) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากข้อ 2 และข้อ 3 มาคํานวณเพื่อให้ได้ค่ามาตรฐานซี (Z-Score)

5. นําคะแนนค่ามาตรฐานซี (Z-Score) มาหาคะแนนที (T-Score) โดยใช้สูตร T score = 50 + 10Z

6. ให้นําคะแนนที (T score) มาแยกเป็นคะแนน 2 ชุด ได้แก่ ชุดคะแนนก่อนเรียนและชุดคะแนนหลังเรียน  

7. ให้คํานวณหาค่าความแตกต่างของคะแนนที ชุดคะแนนก่อนเรียนและชุดคะแนนหลังเรียน (ข้อ 6) เพื่อหาค่าร้อยละของคะแนนทีหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทีก่อนเรียน หรือระหว่างการทดสอบ 2 ครั้ง

8. ให้นําคะแนนทีเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นมาคํานวณหาค่าร้อยละ

T-score คือ

การค่าหา T-Score และ Z-Score ใน ก.ค.ศ.3 ทำการทำประเมินวิทยฐานะครู ว.17

จะพบว่าในการประเมินวิทยฐานะ คศ.2 หรือ คศ.3 ทาง ก.ค.ศ. ให้รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยแปลงเป็นคะแนนทีเฉลี่ย (Average T score) 2 รายการ ได้แก่
1. คะแนนทีเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียน
2. คะแนนทีเฉลี่ยปลายภาคเรียน/ปลายปีการศึกษาที่แล้ว และคะแนนทีเฉลี่ยปลายภาคเรียน/ปลายปีการศึกษาปัจจุบัน

โดยคะแนนทีเฉลี่ยปลายภาคเรียนที่แล้วกับปลายภาคเรียนปัจจุบัน ใช้กับระดับมัธยมศึกษา
ส่วนปลายปีการศึกษาที่แล้วกับปลายปีการศึกษาปีจจุบัน ใช้กับระดับประถมศึกษา

การนําเสนอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาที่สอน หลายห้องเรียนและหรือหลายชั้น
สามารถนําคะแนนทั้งหมดมาเรียงต่อกันเพื่อหาคะแนนทีเฉลี่ยได้

  TRENDING
คะแนน t-score คือ? สูตร Excel ตาราง
1 hour ago
โรคผมร่วงเป็นหย่อม – ALOPECIA คือ ?
6 months ago
Hologram คือ อะไร? (โฮโลแกรม)
6 months ago
การล้างไตทางช่องท้อง คือ
6 months ago
การทำ IF คือ ? การกำหนดช่วงเวลาอดอาหารแบบมีความรู้
6 months ago
Next
Prev

t-score คือ

หลังจากเรารู้ที่มาของการหาค่า t-score และวิธีการนำไปใช้แล้ว สามารถโหลดไฟล์ excel นี้ไปใช้ได้เลยครับ

[wpdm_package id=’4358′]
สรุป

เป็นอย่างไรกันบ้างครับ สำหรับวิธีการหาค่า T-score และ Z-Score ที่กระผมมองว่ามีประโยชน์มากๆ และได้นำมาฝากกันในวันนี้ หากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ กระผมหวังว่าคอนเทนท์นี้คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับ

Source: statisticshowto.com