Definition

Generation และการแบ่งช่วงอายุ

Generation คือ การแบ่งกลุ่มประชากรโดยใช้อายุหรือปีเกิด ได้แก่ Baby Boomer, Gen X, Gen Y, Gen Z และ Gen Alpha ซึ่งจริง ๆ แล้วยังมีเจนก่อนหน้าอีก 3 เจน ได้แก่…