การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management)
Definition

Knowledge Management คืออะไร? การจัดการความรู้ สู่ความเข้าใจและการตัดสินใจที่ถูกต้อง

การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management) เป็นหนึ่งในแนวคิดที่สำคัญและกำลังเติบโตขององค์กรในยุคดิจิทัล ได้แก่ การรวบรวมและจัดระบบข้อมูลและความรู้ เพื่อให้อ…