Future Perfect Continuous คือ? หลักการใช้

Future Perfect Continuous คือ การกระทำหรือเหตุการณ์ในอนาคตที่จะเน้นความต่อเนื่องของเหตุการณ์มากกว่า เป็นการคาดการณ์ว่าจะเสร็จสิ้น ณ เวลาหนึ่งในอนาคต และจะยังคงสภาพหรือทำแบบนั้นต่อไปอีก อย่างไรก็ตาม Future Perfect Continuous มีหลักการใช้คล้ายคลึงกับ Future Perfect ซึ่งในบางสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน เราสามารถนำมาใช้แทนกันได้

สำหรับใครที่ยังไม่ทราบว่า Tenses คืออะไร สามารถติดตาม สรุป Tenses ฉบับรวมรัด เข้าใจง่าย ทั้ง 12 แบบ ในภาพรวมก่อนได้เลยครับ

โครงสร้างประโยคของ Future Perfect Continuous?


Future Perfect Continuous
โครงสร้างประโยคของ Future Perfect Continuous Tense

Future Perfect Continuous ใช้ตอนไหน?

1. ใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทำที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ยังคงจะดำเนินต่อไปอีก ซึ่งเน้นความต่อเนื่องของเหตุการณ์นั้นๆ

มักใช้คู่กับ for ตามด้วยช่วงเวลา เพื่อแสดงระยะเวลาของเหตุการณ์นั้น ๆ เช่น for 4 years, for 10 days เป็นต้น

ตัวอย่างประโยค 

 • By the end of this year, I will have been studying here for four years.
  ภายในสิ้นปีนี้ฉันก็จะเรียนที่นี่มาครบสี่ปีแล้ว
 • At midnight, Lucy will have been watching TV series for eight hours.
  ตอนเที่ยงคืนลูซี่จะดูซีรี่ย์ครบ 8 ชั่วโมงแล้ว

2. ใช้เพื่อแสดงสองเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อเน้นความต่อเนื่องของเหตุการณ์ในอนาคต

โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนใช้ Future Perfect Continuous ในขณะที่เหตุการณ์ที่เกิดภายหลังจะใช้ Present Simple ซึ่งกฎข้อนี้ก็มีความคล้ายคลึงกับการใช้ร่วมกับ Future Perfect นั่นเอง

ตัวอย่างประโยค 

 • When I turn sixty, I will have been working for thirty-five years.
  ตอนผมอายุครบ 60 ผมจะทำงานมาแล้ว 35 ปีพอดี
 • Jessica will have been travelling around the world for 2 years when James gets married.
  เจสสิก้าจะกำลังเที่ยวรอบโลกเป็นเวลา 2 ปี ตอนเจมส์แต่งงาน

ข้อควรระวัง

ไม่นิยมใช้ Future Perfect Continuous กับ Stative Verbs หรือกริยาที่ไม่ได้แสดงอาการเคลื่อนไหวให้เห็น แต่แสดงสภาวะ ตัวอย่างคำในกลุ่มนี้ ได้แก่ love, hate, know หรือ remember เป็นต้น

ทำแบบฝึกหัดเรื่องนี้


แบบฝึกหัดเรื่อง Future Perfect Continuous

ความยากของเนื้อหานี้
โอกาสในการออกข้อสอบ
ประโยชน์และการนำไปใช้