กริยา 3 ช่อง Regular-Irregular Verb

กริยา 3 ช่อง และ Regular-Irregular Verb

กริยา 3 ช่อง สำหรับใครที่ยังไม่คุ้นเคยกับ กริยา 3 ช่อง และยังสงสัยว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับ Regular-Irregular verb อย่างไร ทำไมจึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญมาก ก่อนการเรียนเรื่อง Tense วันนี้มีคำตอบมาฝากกันครับ แจกฟรี ไฟล์ .doc และ .pdf

กริยา 3 ช่อง คือ?

กริยา 3 ช่อง คือ คำกริยาที่เป็นส่วนประกอบในโครงสร้างแต่ละ Tense ในภาษาอังกฤษ สามารถแบ่งได้ 3 ช่องนั่นเอง ซึ่งจะแบ่งตาม 3 ช่วงเวลา (อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต) เพื่อบอกช่วงเวลาของเหตุการณ์ ได้แก่

  • กริยาช่อง 1 (Base Form) ใช้บอกเล่าเหตุการณ์ทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน 
  • กริยาช่อง 2 (Simple Past Tense) ใช้บอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีต
  • กริยาช่อง 3 (Past Participle) ใช้บอกเหตุการณ์ที่ผ่านมาซึ่งจบลงและเสร็จสิ้นแล้ว

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนรูปของกริยาทั้ง 3 ช่อง ก็มีอยู่ 2 แบบด้วยกัน นั่นก็คือกริยาที่มีการเปลี่ยนรูปแบบปกติ (Regular verb) และกริยาที่มีการเปลี่ยนรูปแบบไม่ปกติ (Irregular verb) นั่นเอง

1. Regular verb

คำกริยามีการเปลี่ยนรูปแบบปกติ (Regular verb) เป็นคำกริยาที่เปลี่ยนรูปจากกริยาช่องที่ 1 ไปเป็นกริยาช่องที่ 2 และสามารถเติม -ed ลงไปได้เลย มีหลักการเติมดังนี้
1. คำกริยาที่เป็นปกติทั่วไป ให้เราเติม -ed ลงไปได้เลย ตัวอย่างเช่น

cook cooked cooked ทำอาหาร
help helped helped ช่วยเหลือ
look looked looked มอง

2. คำกริยาที่ลงท้ายด้วย -e อยู่แล้ว ให้เติม -d ลงไปได้เลย ตัวอย่างเช่น

bake baked baked ทำขนม
live lived lived อาศัยอยู่
move moved moved ย้าย, เคลื่อนไหว

3. คำกริยาที่ลงท้ายด้วย -y และหน้า -y เป็นพยัญชนะ ให้เราเปลี่ยน -y เป็น -i แล้วเติม -ed ตัวอย่างเช่น

apply applied applied ประยุกต์
cry cried cried ร้องไห้
try tried tried พยายาม

4. คำกริยาที่ลงท้ายด้วย -y และหน้า -y เป็นสระ ให้เติม -ed ลงไปด้านหลัง -y ได้เลย ตัวอย่างเช่น

betray betrayed betrayed ทรยศ
play played played เล่น
stay stayed stayed พักอาศัย

5. คำกริยาที่มีพยางค์เดียว มีสระตัวเดียวและลงท้ายด้วยพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดเพียงตัวเดียว ให้เราซ้ำพยัญชนะตัวสุดท้ายอีกครั้ง แล้วจึงเติม -ed (ยกเว้น x) ตัวอย่างเช่น

ban banned banned ระงับ
beg begged begged ขอร้อง
flip flipped flipped พลิก

6. คำกริยาที่มีสองพยางค์ขึ้นไป มีสระตัวเดียวและลงท้ายด้วยพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดเพียงตัวเดียว มีการเน้นเสียงมากกว่าที่พยางค์หลัง ให้ซ้ำพยัญชนะตัวสุดท้ายอีกครั้งแล้วจึงเติม -ed (ยกเว้นคำกริยาที่ลงเสียงหนักที่พยางค์แรก ให้เติม -ed ได้เลยโดยไม่ต้องซ้ำพยัญชนะตัวสุดท้าย) ตัวอย่างเช่น

commit committed committed ให้สัญญา
control controlled controlled ควบคุม
prefer preferred preferred ชอบมากกว่า

วิธีอ่านออกเสียง Regular verb

นอกจากนี้ การออกเสียงคำกริยาที่เติมด้วย -ed (Regular Verbs) ซึ่งน้อง ๆ ส่วนใหญ่มักจะอ่านออกเสียงผิดนั้น มีวิธีการอ่านที่ถูกต้องดังนี้

1. หากคำกริยานั้นลงท้ายด้วยเสียงไม่ก้อง (Voiceless) ซึ่งประกอบไปด้วย f, k, p และ s จะออกเสียง ed เป็น /t/ “เทอะ” ตัวอย่างเช่น cooked, finished, kissed, looked, talked เป็นต้น

2. หากคำกริยานั้นลงท้ายด้วยเสียงก้อง(Voice) ซึ่งประกอบไปด้วย b, g, v, m, n, r, l (เมื่อลองเอามือสัมผัสที่ต้นคอดูเสียงจะสั่น) จะออกเสียง ed เป็น /d/ “เดอะ” ตัวอย่างเช่น opened, loved, controlled, hugged เป็นต้น

3. หากคำกริยานั้นลงท้ายด้วย t หรือ d ออกเสียง ed เป็น /id/ “อิด/ทิด” เช่น wanted, needed, waited เป็นต้น

กริยา 3 ช่อง

2. Irregular verb

คำกริยามีการเปลี่ยนรูปแบบไม่ปกติ (Irregular verb) คือคำกริยาที่มีการเปลี่ยนรูปเป็นคำใหม่แตกต่างไปจากเดิมโดยสิ้นเชิง มีลักษณะการเปลี่ยนรูปแบ่งออกได้เป็น 3 แบบ ดังนี้

1. คำกริยาที่มีการเปลี่ยนรูป ที่มีคำกริยาช่องที่ 2 และคำกริยาช่องที่ 3 เหมือนกัน ตัวอย่างเช่น

build built built ก่อสร้าง
make made made ทำ
think thought thought คิด

2. คำกริยาที่มีการเปลี่ยนรูปแตกต่างกันทั้ง 3 ช่อง ตัวอย่างเช่น

drink drank drunk ดื่ม
eat ate eaten กิน
write wrote written เขียน

3. คำกริยาที่ไม่มีการเปลี่ยนรูปเลย ตัวอย่างเช่น

hit hit hit ตี
let let let อนุญาตให้
set set set จัดวาง

  TRENDING
Past Continuous คือ? โครงสร้าง Tense และวิธีใช้
2 days ago
Past Simple Tense คืออะไร? ใช้ยังไง? ทำไมถึงสำคัญ?
1 day ago
Present Perfect Continuous คือ? Tenses ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
6 hours ago
กริยา 3 ช่อง Regular-Irregular Verb
16 hours ago
อาชีพภาษาอังกฤษ ต่าง ๆ 100 คำ
2 days ago
Next
Prev

ดาวน์โหลดไฟล์คำศัพท์ กริยา 3 ช่อง (Irregular verb)

[wpdm_package id=’2062′][wpdm_package id=’2036′]
สรุป

เป็นอย่างไรกันบ้างครับ สำหรับคำศัพท์คำกริยา 3 ช่อง ที่กระผมมองว่ามีประโยชน์มากๆ และได้นำมาฝากกันในวันนี้ หากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ กระผมหวังว่าคอนเทนท์นี้คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับ