No Picture
English

Prefix-Suffix-Root words Ep.3

ในการเรียนภาษาอังกฤษ มีหลายครั้งที่เราเจอคำศัพท์ยาก ไม่เคยเห็นมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นตอนเรียนหรือตอนทำข้อสอบต่างๆ แต่เมื่อเรามองและพิจารณาให้ดีเราจะพบว่า Root…

No Picture
English

Prefix-Suffix-Root words Ep.2

ในการเรียนภาษาอังกฤษ มีหลายครั้งที่เราเจอคำศัพท์ยาก ไม่เคยเห็นมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นตอนเรียนหรือตอนทำข้อสอบต่างๆ แต่เมื่อเรามองและพิจารณาให้ดีเราจะพบว่า Suffix…