English

Future Perfect Continuous คือ? หลักการใช้

Future Perfect Continuous คือ การกระทำหรือเหตุการณ์ในอนาคตที่จะเน้นความต่อเนื่องของเหตุการณ์มากกว่า เป็นการคาดการณ์ว่าจะเสร็จสิ้น ณ เวลาหนึ่งในอนาคต และจะย…