disrupt คือ
Definition

การ Disrupt คือ ? การเปลี่ยนแปลงสถานะโครงสร้างทางธุรกิจในยุคดิจิทัล

Disrupt คือ ? ในยุคดิจิทัลที่เรามีวิถีชีวิตที่พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วและเทคโนโลยีก้าวล้ำไปอีกขั้น คำว่า “Disruption” (การเปลี่ยนแปลง)