พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
Education

สรุปสาระสำคัญ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ หรือ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ล่าสุด มีกี่ฉบับ กฎหมายแม่บทในการจัดการศึกษาของประเทศ โดยสรุปใจเนื้อหาและ