Best practice phonics
Education

Best practice: รูปแบบการสอนแบบ SOLVE ในการอ่านภาษาอังกฤษแบบ Phonics สำหรับนักเรียนประถม

แบบรายงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้องเป็นประเด็นสำคัญสำหรับครู การใช้เทคนิคโฟนิกส์ (Phonics) ระดับประถม