No Picture
English

Future Continuous Tense คือ? หลักการใช้ ตัวอย่าง

Future Continuous Tense คือ การแสดงการกระทำหรือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยมีช่วงเวลาที่กำหนดแน่นอน คือเมื่อถึงเวลาที่กำหนด เหตุการณ์ดังกล่าวจะกำลังเ…