No Picture
English

Past Simple Tense คือ? สรุปการใช้ ตัวอย่างประโยค

Past Simple คือ หนึ่งใน Tense รูปแบบหนึ่งจากทั้งหมด 12 แบบในภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างประโยคในภาษาอังกฤษโดยใช้กับการกระทำที่เกิดในอดีต เช่น เรื่อง..