Education

ทฤษฎีพุทธินิยม (Cognitivism)

ทฤษฎีพุทธินิยม (Cognitivism) ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ของมนุษย์ ซึ่งมองว่าไม่ใช่เรื่องของพฤติกรรมที่เกิดจากกระบวนการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกเพียงเท่านั้น แต…