Primary English

Future Simple Tense คือ? หลักการใช้ ตัวอย่าง

Future Simple คือ หลักการใช้ ตัวอย่าง การกระทำหรือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทั่วๆไปมีโครงสร้างได้สองแบบนั่นก็คือ will และ be going to ซึ่งจะใช้ในสถานการ…