คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ กำหนดไว้กี่มิติ?

คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์

คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ สรุปได้ดังนี้

คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์

คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ กำหนดไว้ 5 มิติ ดังนี้

1. มิติด้านร่างกาย

คนไทยที่พึงประสงค์ในมิติด้านร่างกาย ต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีการพัฒนาการทั้งในด้านร่างกายและสติปัญญาอย่างสมบูรณ์ตามเกณฑ์ในแต่ละช่วงวัย

2. มิติด้านจิตใจ

คนไทยที่พึงประสงค์ในมิติด้านจิตใจ ต้องเป็นผู้ที่รู้จักและเข้าใจตนเอง เห็นอกเห็นใจผู้อื่น เข้าใจและสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ รอบตัวได้เป็นอย่างดี

3. มิติด้านความรู้

คนไทยที่พึงประสงค์ในมิติด้านความรู้ ต้องเป็นผู้ที่สามารถรู้ลึกในแก่นแท้ของสาระวิชา รวมถึงเป็นผู้ที่สามารถมองการณ์ไกลโดยสามารถคาดการณ์เกี่ยวกับอนาคตที่จะมาถึงได้

4. มิติด้านทักษะความสามารถ

คนไทยที่พึงประสงค์ในมิติด้านทักษะความสามารถ ต้องเป็นผู้ที่มีทักษะในด้านการคิด ทักษะการสื่อสาร ทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะมนุษยสัมพันธ์ ทักษะการปรับตัว และทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น ทักษะการอาชีพ ทักษะทางสุนทรียะ ทักษะการจัดการความรู้ และทักษะการบริหารเวลา

5. มิติด้านลักษณะชีวิต

คนไทยที่พึงประสงค์ในมิติด้านลักษณะชีวิต ต้องเป็นผู้ที่ลักษณะต่างๆ เพื่อการดำรงชีวิต ได้แก่ มีความขยันอดทน ทุ่มเท ทำงานหนัก มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ มีวิสัยทัศน์ ทำสิ่งต่างๆ อย่างดีเลิศ รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีจิตสำนึกประชาธิปไตย เห็นคุณค่าในเอกลักษณ์ความเป็นไทย มีจิตสำนึกเพื่อผู้อื่นและส่วนรวม รวมถึงประหยัดและอดออม

สรุป คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังกล่าว ทั้ง 5 มิติ เป็นการสร้างคนที่มีลักษณะที่พึงประสงค์ที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จในสังคมปัจจุบัน รู้เท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และมีจุดยืนในสังคม ซึ่งคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ก็เปรียบเสมือนกับแนวทางของยุทธศาสตร์ในการสร้างชาติตามทิศทางที่เราต้องการจะให้เป็นไป

ติดตามเนื้อหาอื่น ๆ ที่น่าสนใจ